ONLINE SHOP Wellness Hotel Patince****

Bejelentkezés +421 918 886 715 eshop@wellnesspatince.sk 5% Zľava s Newsletterom

Üzleti feltételek

1. Általános üzleti feltételek

1.1.     A jelen általános üzleti feltételek a szerződő felek szolgáltatásnyújtási szerződésből eredő jogait és kötelességeit szabályozzák, amely szerződést eladó, azaz a WELLNESS, s.r.o., székhelye : Patince 431, 946 39 Patince, IČO (szervezetazonosító szám): 35 844 965, IČ DPH (közösségi adószám): SK2021691221, Járásbíróság Nitra (Nyitra), részleg: Sro, betétszám. 18357/N, képviseli: Ing. Peter Hudec, ügyvezető  
(a továbbiakban „eladó,“) valamint vevő kötöttek, aki az eladó onlineboltján keresztül megrendelt szolgáltatás végső fogyasztója (a továbbiakban „vevő“).

Eladó elérhetőségei:
E-mail: eshop@wellnesspatince.sk
Tel: +421 918 886 715
Az üzemegység címe: Patince 431, 946 39 Patince

1.2.     Eladó előző pontban feltüntetett címe és elérhetőségei szolgálnak a reklamációk vagy panaszok benyújtásának céljaira, valamint az eladóval folytatott egyéb kommunikációhoz.

1.3.     Eladó tevékenységét a Slovenská obchodná inšpekcia (Szlovák kereskedelmi felügyelet) felügyeli – Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

1.4      Minden fogyasztónak (vevőnek) joga van, hogy a jelen általános üzleti feltételek szerint megkötött szolgáltatásnyújtási szerződésből eredő fogyasztói jogainak védelmében a vitás kérdések alternatív megoldásával foglalkozó szubjektumhoz forduljon. Ez nem érinti azt a lehetőségét, hogy bírósághoz forduljon. Abban az esetben, ha a vevő nem elégedett azzal a móddal, ahogy eladó a reklamációját elintézte, vagy úgy véli, hogy eladó megsértette a jogait, joga van rá, hogy eladótól a helyreigazítást kérjen. Ha az eladó a vevő ilyen tartalmú kérésére elutasító választ ad, vagy a kérés elküldése utáni 30 (harminc) napon belül nem válaszol, vevőnek joga van keresetet benyújtani a vitás kérdések alternatív megoldásával foglalkozó szubjektumhoz alternatív megoldási eljárás indítása tárgyában a Tt. 391/2015 sz., a fogyasztói viták alternatív megoldásáról szóló törvény szerint. A fogyasztók és az eladók közti viták alternatív megoldására illetékes szubjektum: Slovenská obchodná inšpekcia vagy más illetékes jogosult jogi személy, amely be van jegyezve a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, a viták alternatív megoldásával foglalkozó szubjektumok jegyzékében. Vevőnek joga van eldönteni, melyik szubjektumhoz fordul a vita alternatív megoldása érdekében.

1.5.     Vevő a vitás kérdések alternatív megoldása érdekében igénybe veheti a következő online platformot is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

1.6.     Vevő az eladónak küldött online megrendeléssel igazolja, hogy egyetért azzal, hogy ezek az általános üzleti feltételek és azok rendelkezései minden, az eladó által üzemeltetett online bolt honlapján megkötött szolgáltatási szerződésre vonatkoznak, amely alapján eladó a honlapon bemutatott szolgáltatásokat eladónak biztosítja (a továbbiakban „adásvételi szerződés“), valamint minden, az eladó és vevő között megkötött szolgáltatási szerződésből eredő viszonyra és a szolgáltatások reklamációjára.

1.7.     Az általános üzleti feltételek a szolgáltatásnyújtási szerződés elválaszthatatlan részei.

1.8.     Az eladó által üzemeltetett online bolt honlapján található szolgáltatások kínálata az általános szolgáltatások katalógusa, és eladó nem garantálja, hogy minden feltüntetett szolgáltatás azonnal hozzáférhető. Az áru hozzáférhetőségéről e-mailben tájékoztatjuk a vevőt, amellyel visszaigazoljuk a vevő megrendelését.

1.9.     Eladó a honlapján prezentált szolgáltatási kínálatért, beleértve a minimális árat is, a megrendelés visszaigazolásának elküldésétől számított 24 órán át vállal vevő felé kötelezettséget.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1.     Vevő a szolgáltatás kötelező jelleggel az általa kitöltött és elküldött, eladó honlapján található formanyomtatvány és/vagy telefonos megrendelés révén rendeli meg (a továbbiakban „megrendelés“).

2.2.     A szolháltatási szerződés akkor számít megkötöttnek, amikor eladó e-mailben visszaigazolja vevő megrendelését (a továbbiakban „a megrendelés visszaigazolása“). A megrendelésnek eladó elektronikus rendszerébe történt megérkezéséről szóló automatikus értesítés nem tekintendő a megrendelés kötelező jellegű megerősítésének.

2.3.     Eladó a megkötött szolgáltatásnyújtási szerződés alapján utalványt juttat el vevőnek, amely igazolja a megrendelés elfogadását (a továbbiakban „utalvány“), éspedig a Slovenská pošta, a.s. vagy a vevő által a megrendelésben kiválasztott futárszolgálat révén.

3. Szállítási feltételek

3.1.     Eladó köteles vevő számára biztosítani a megegyezés szerinti mennyiségű, minőségű szolgáltatást, a megegyezés szerinti időben, és ehhez átadni a számára az erre szóló utalványt.

3.2.     Vevő köteles átvenni a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó utalványt, az esedékességi időn belül kifizetni eladónak a megegyezett vételárat az áru szállítási költségeivel együtt, nem károsítani eladó jó hírnevét, aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával igazolni az utalvány átvételét.

3.3.     Vevő nem köteles igénybe venni a szolgáltatásokat, ha viszont nem igényli a szolgáltatást, nincs joga a vételárat visszakérni, sem pót-szolgáltatásokat vagy azonos szolgáltatásokat más időpontban igényelni.

3.4.     Minden megrendelőhöz elszámolási nyomtatványt csatolunk, amely teljesíti a törvény által előírt követelményeket.

4. Vételár

4.1.     A szolgáltatások vételára mindig ÁFA-val együtt található meg eladó online boltjának honlapján. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások árát bármikor megváltoztassa. Ez nem érinti a már visszaigazolt megrendelések szerinti szolgáltatások árát.

4.2.     Miután eladó visszaigazolta a megrendelést, vevő köteles kifizetni eladónak a megrendelésben feltüntetett vételárat, beleértve a kézbesítési költséget is (a továbbiakban „vételár“) készpénzmentes átutalással eladó bankszámlájára az online bolt részét képező fizetési kapu segítségével.

4.3.     A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételárat jóváírják eladó számláján.

5. Reklamációs szabályzat (a hibákra vonatkozó felelősség, garancia, reklamációk)

5.1.     Eladó felel a szolgáltatások hibáiért és vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesítni az eladónál a jelen általános üzleti feltételek szerint.

5.2.     Amennyiben nem került sor a megfelelő szolgáltatásnyújtásra, vagy a szolgáltatásokban hibák tapasztalhatók, vevőnek joga van érvényesíteni a reklamációt üzemeltető üzemegységében oly módon, hogy kitölti a reklamáció érvényesítésére vonatkozó formanyomtatványt, és azt kézbesíti eladónak. Vevő köteles a nyomtatványban pontosan megjelölni az áru hibáinak fajtáját és terjedelmét.

5.3.     Vevő köteles a szolgáltatás hibáit eladónál reklamálni haladéktalanul a szolgáltatásnyújtás után, és amennyiben egyáltalán nem került sor szolgáltatásnyújtásra, attól a naptól számítva, amikor azoknak sorra kellett volna kerülniük.

5.4.     A reklamációs eljárás kezdete egyszersmind a reklamáció érvényesítésének napja is.

5.5.    Eladó a reklamáció kézhezvételének napján igazolást ad ki vevőnek arról, hogy megkapta a reklamációt az általa megfelelőnek tartott formában.

5.6.     Tekintettel az eladó által nyújtott szolgáltatások jellegére, eladó a reklamált hibás szolgáltatásokat pótszolgáltatások nyújtásával vagy a vételárra vonatkozó árengedménnyel hárítja el. Azokban az esetekben, ahol a hibás szolgáltatást nem lehet sem pótszolgáltatással, sem pedig a vételár csökkentésével elhárítani, vevőnek joga van a vételár visszatérítésére

5.7.     Eladó köteles a vevőnek a reklamáció érvényesítése után legfeljebb 30 nappal írásos igazolást kiadni a reklamáció elintézéséről.

5.8.     A reklamáció elintézése csak a reklamációs formanyomtatványban feltüntetett hibákra vonatkozik.

6. Személyi adatvédelem

6.1      Eladó feldolgozza vevő önként átadott személyi adatait, éspedig a családi és utónevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, mivel ezeknek a személyi adatoknak a feldolgozása elengedhetetlen annak az adásvételi szerződésnek a teljesítéséhez, amelynek szerződő felei vevő és eladó, és/vagy vevő kérelmének elintézéséhez az adásvételi szerződés megkötése előtt eladó áruival és szolgáltatásaival összefüggésben, valamint az általános jogszabályokban előírt jogok és kötelességek teljesítéséhez.

6.2.    Vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő rubrika bejelölésével beleegyezését adhatja, hogy eladó információkat küldjön neki az újdonságairól és speciális ajánlatairól (newsletter). A rubrika bejelölésével vevő, mint érintett személy önként és szabadon beleegyezését adja a személyi adatvédelmi törvény és az EU megfelelő jogszabályai értelmében az átadott e-mail cím feldolgozásához marketingcélokra – a hírlevél elküldéséhez az elektronikus posta (e-mail) segítségével. Vevő a személyi adatainak feldolgozására vonatkozó jóváhagyást 5 évnyi időszakra adja.

6.3.    Vevő felelősséggel tartozik az átadott személyi adatok teljességéért, valódiságáért és helyességéért. Az átadott személyi adatok változása esetén vevő köteles a változásokat haladéktalanul közölni eladóval, vagy azokat közvetlenül aktualizálni a felhasználói számlán.

6.4.    Vevő bármikor visszavonhatja a személyi adatok marketing célokra való felhasználásához (hírlevelek küldéséhez) adott beleegyezését éspedig úgy hogy rákattint a marketing célú e-mailben feltüntetett megfelelő linkre, vagy e-mailt küld az eladónak, esetleg személyesen visszavonja azt eladó székhelyén.

6.5.    Ha a személyi adatok aktualitásukat vesztik, a vevő visszavonja a beleegyezését a személyi adatok feldolgozásába, ha teljesült a cél vagy lejárt az az időszak, amelyre a személyi adatok feldolgozásának engedélyezése szólt, illetve ha az adatok tárolása bármely törvényi okból megengedhetetlen, a tárolt személyi adatok törlésre kerülnek.

6.6.    A személyi adatok védelmét a személyi adatvédelmi törvény rendelkezései és az EU idevágó jogszabályai szabályozzák, ahol ugyancsak szabályozásra kerülnek a vevő, mint érintett személy jogai. Vevőnek joga van arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt adatai feldolgozásáról. Az általánosan kötelező jogszabályokban lefektetett követelmények betartásának feltétele mellett vevőnek egyszersmind (i) joga van a saját személyi adataihoz való hozzáférésre, (ii) joga van a helytelen személyi adatok kijavítására, (iii) joga van a személyi adatok feldolgozásának korlátozására (blokkolására), (iv) joga van kifogásolni a személyi adatai marketing célú felhasználását, (v) joga van a személyi adatainak kitörlésére, különösen akkor, ha már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre azokat megadta, vagy amelyek miatt azokat feldolgozták, vagy ha visszavonta a feldolgozásukra vonatkozó beleegyezését, és ha nem létezik más jogalap a feldolgozásra, esetleg, ha a személyi adatokat törvényellenesen dolgozták fel. Vevőnek a fenti feltételek teljesülése esetén ugyancsak joga van az adatok pontosságára, azaz joga van hozzáférni az eladónak önként átadott személyi adataihoz, éspedig elektronikus formában, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, és ebben az összefüggésben felhasználhatja az ilyen adatok pontosságára vonatkozó jogát a másik üzemeltetővel szemben, amennyiben az ilyen átvitel műszakilag lehetséges (az adatok pontosságához való jog).

6.7.    Abban az esetben, ha vevő az eladónál érintett személyként érvényesíti valamely jogát a személyi adatok védelmét szabályozó jogszabályok alapján, és a vevő kérelméből nem lehet ellenőrizni a kérelmező személyazonosságát, vagy abban az esetben, ha eladónak jogos kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy személyazonosságával kapcsolatban, eladó fenntartja magának a jogot, hogy felkérje ezt a személyt, hogy további információkat adjon meg, amelyek szükségesek a kérelmet érvényesítő személy személyazonosságának igazolásához.

6.8.    Vevőnek érintett személyként joga van panaszt benyújtani a felügyelő szervhez, amely az Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, székhelye Hraničná 12, 820 07 Bratislava, amennyiben felmerül a gyanú, hogy a személyi adatait az érvényes törvényekkel ellentétben dolgozzák fel.

6.9.    Eladó kijelenti, hogy a személyi adatokat csak a fenti célokra dolgozza fel, a személyi adatvédelmi törvénnyel és az EU idevágó jogszabályaival összhangban, éspedig a megfelelő műszaki, szervezeti és biztonsági intézkedések mellett.

6.10.    Vevő személyi adatit harmadik személynek (fogadónak) is át lehet adni, ha ez elkerülhetetlen az adásvételi szerződés teljesüléséhez. A megrendelés feldolgozásának és az adásvételi szerződés teljesítésének keretében vevő adatait a szükséges terjedelemben átadják az eladóval szerződésben álló szolgáltatóknak, mint. pl. logisztikai szolgáltatók, fuvarozók, bankok stb. Az adatokat ezek a szolgáltatók kizárólag az adásvételi szerződés teljesítéséhez használhatják fel.

6.11.    Vevő személyi adatainak marketing célú felhasználása esetén a vevő adatait a szükséges terjedelemben átadják az eladóval szerződéses viszonyban álló szolgáltatóknak, különösen a marketing célú szolgáltatóknak. Vevő személyi adatait ezek a szolgáltatók kizárólag arra a célra használhatják fel, amelyre vevő az eladónak a beleegyezését adta.

7. Visszalépés a szerződéstől (A megrendelés törlése)

7.1.     A szerződéstől való visszalépés jogáról szóló jelen cikk rendelkezései nem vonatkoznak az alábbi szolgáltatásokra: nem lakáscélú elszállásolási szolgáltatások, étkezési szolgáltatások vagy a szabadidős tevékenységekkel összefüggő szolgáltatások, amennyiben ezekre a szolgáltatásokra megegyezett időben vagy megegyezett határidőn belül kerülne sor. Fogyasztó a fenti esetekben (ha az eladó az elszállásolási, étkezési és egyéb fent említett szolgáltatásokat konkrét időpontra igazolta vissza) nem léphet vissza a szerződéstől. A szolgáltatások megrendelésének törlése ezekben az esetekben csak az eladó által szabott feltételekkel lehetséges. .

7.2      Az előző ponttól eltérő szolgáltatások nyújtása esetén vevőnek joga van indokolás nélkül visszalépni a szerződéstől a szolgáltatásnyújtási szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) napon belül (azaz attól a naptól számítva, amikor megrendelő e-mailben visszaigazolta vevő megrendelését), ha eladó időben és szabályosan teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit.

7.3.     Ha eladó csak utólag teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit, vevőnek joga van visszalépni a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül attól a naptól számítva, amikor eladó utólag teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit, és ha eladó utólag sem teljesítette a tájékoztatási kötelezettségeit, a szerződéstől való visszalépés határideje a szolgáltatásnyújtási szerződéstől (azaz attól a naptól, amikor eladó a megrendelést visszaigazolta) számított 12 hónap és 14 nap.

7.4.     Ha a vevő visszalép a szerződéstől, a szerződés annak kezdetétől megszűnik. Eladó köteles nem folytatni a szolgáltatásnyújtást, és vevőnek visszaadni a szolgáltatásért kifizetett árat a szerződéstől való visszalépéstől számított 15 napon belül.

7.5.     Vevő nem léphet vissza attól a szerződéstől, amelynek tárgya valamely szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatásnyújtás a vevő beleegyezésével már a szerződéstől való visszalépés 7.2. és 7.3 bekezdések szerinti határidejének letelte előtt elkezdődött, és már sor került a teljes szolgáltatásnyújtásra.

7.6      Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben beleegyezik a szolgáltatás teljesítésének megkezdésébe a szerződéstől való visszalépés 7.2 és 7.3 bekezdések szerinti határidő letelte előtt, ezzel a beleegyezéssel elveszíti a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó jogát a teljes szolgáltatásnyújtás után.

7.7.     Vevőnek írásban kell visszalépnie a szerződéstől, és az írásos visszalépést kézbesítenie kell eladónak.

7.8.     Vevő köteles a szerződéstől való visszalépéssel együtt visszaadni eladónak a vonatkozó utalványt is. Ha vevő visszalép a szolgáltatásokról szóló szerződéstől és a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt kifejezett beleegyezését adja a 7.6 bekezdés szerint, vevő csak a visszalépésről szóló értesítés kézbesítésének napjáig valóban megvalósult teljesítés árát köteles megtéríteni eladónak.

7.9.      A szerződéstől való visszalépés módjának és formájának részleteit a fogyasztói útmutató és a szerződéstől való visszalépés mintája tartalmazza, amelyeket vevő minden vásárláskor kézhez kap.

8. Záró rendelkezések

8.1.     A jelen általános üzleti feltételek 2022.5.1-vel lépnek hatályba.

8.2.     Eladó fenntartja magának a jelen általános üzleti feltételek módosításának jogát. A jelen általános üzleti feltételek módosításáról szóló írásos értesítés kötelezettsége teljesül az eladó online boltjának honlapján történő feltüntetéssel.

8.3.     A jelen általános üzleti feltételekben nem szabályozott viszonyokra a Polgári Törvénykönyv, a Tt. 22/2004 sz., az online boltról szóló többször módosított törvény, a Tt. 250/2007 sz., a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény és a Tt. 102/2014 sz., a távolról megkötött szerződés vagy eladó üzemegységén kívül kötött szerződés alapján megkötött szerződés alapján lefolytatott adásvétel során biztosított fogyasztóvédelemről szóló többször módosított törvény megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

8.4.     A jelen általános üzleti feltételek vevővel szemben a megrendelés visszaigazolásának pillanatával válnak hatályossá.

8.5.     Vevő a megrendelés megerősítésével igazolja, hogy elolvasta ezeket az általános üzleti feltételeket, és teljes egészében egyetért velük.